Overslaan en naar de inhoud gaan
menu

Specialisten Samen in de wijk

In GGZ Noord-Holland-Noord (GGZ NHN) is de zorg einde 2017 ingrijpend gereorganiseerd. F-ACT teams, gespecialiseerd in de behandeling van langdurigere ernstige psychiatrische problematiek en specialistische behandelcentra zijn samengevoegd in 18 specialistische wijkgerichte ggz-teams en 3  regio overstijgende teams. Deze teams organiseren zich als ‘Specialisten Samen in de Wijk’. De teams zijn multidisciplinair samengesteld en bieden geïntegreerde zorg en behandeling aan cliënten met uiteenlopende problematiek. De zorg is wijkgericht, dicht in de omgeving van de cliënt, diens naasten en de samenwerkingspartners in de wijk

Lead experts

Kennis en vaardigheden worden breed gedeeld in expertnetwerken met verschillende aandachtsgebieden. Zowel diagnosespecifiek zoals depressie, eetstoornissen enz, als overstijgende aandachtsgebieden zoals herstel of bemoeizorg. Leden van de ggz/regio teams zijn verbonden aan deze expertnetwerken. Lead experts van deze netwerken zijn aangesteld voor de inhoudelijk ontwikkeling en evaluatie van het evidence based behandelaanbod, waaronder de implementatie van het gebruik van klachtenspecifieke vragenlijsten, om de resultaten van de ingezette behandeling te monitoren. Het SynQuest-project hebben we aangegrepen om extra ondersteuning te bieden aan de leadexperts bij de implementatie van deze specifieke vragenlijsten..

ROM

Sinds 2017 is in GGZ NHN hard gewerkt aan de implementatie van de algemene/generieke ROM, waarmee de mate van herstel jaarlijks wordt vastgesteld.

De klachtenspecifieke vragenlijsten zijn daarop een belangrijke aanvulling waarbij zowel de cliënt als de behandelaar inzicht krijgt in het verloop van de specifieke klachten wat kan helpen bij het nemen van de behandelbeslissingen. Het doel is cliënten en behandelaren te ondersteunen in het gebruik van deze informatie, zodanig dat ze samen een (meer) overwogen beslissing kunnen nemen. Daarnaast hebben we in GGZ NHN geen zicht op wanneer en welke specifieke behandelingen onze cliënten krijgen, en in welke mate dat conform de richtlijnen is. Het kaart brengen hiervan is ook onderdeel van dit project, zodat we uiteindelijk beter weten wat cliënten aan behandeling krijgen en wat daarvan de resultaten zijn.

Het project en de samenwerking met de lead experts  

In dit project gaat het om de drie expertnetwerken angst, depressie en trauma omdat dit de grootste groepen cliënten zijn die in behandeling zijn. Er is samen met de lead experts consensus gezocht in de keuze van de klachtenspecifieke instrumenten en de frequentie waarmee ze worden afgenomen. Deze keuzes zijn verwerkt in instructie- en interpretatiekaarten en zijn vastgelegd in specifieke themapagina’s op het intranet, dat als een soort naslagwerk fungeert.

Hulpverleners die de behandelingen geven en de vragenlijsten afnemen hebben instructie ontvangen en zijn getraind in 3 thema’s:

  1. Het in gebruik nemen van de klachten specifieke instrumenten
  2. Het samen beslissen over de inzet en het vervolg van de behandeling
  3. Het registreren van de behandeling.

Hierbij zijn we begonnen met die teams en behandelaren die al actief waren met ROM en goede boegbeelden kunnen zijn voor de verdere implementatie, de zogenaamde early adopters. Op deze manier implementeren wij het gebruik van de klachtenspecifieke vragenlijsten in de organisatie.