Overslaan en naar de inhoud gaan
menu

Samen beslissen met ROM bij eetstoornissen: Emergis

Doelstelling van het project binnen Emergis is om te komen tot een werkwijze (meetmethode, gespreksmodel en wijze van gebruik in behandeling) specifiek voor de doelgroep eetstoornissen, waarmee op effectieve manier ROM-uitkomsten gebruikt worden bij het Samen Beslissen aan het begin, tussentijds en aan het einde van behandelingen. Op deze manier kunnen behandelaren en patiënten de behandeling samen gericht evalueren zodat de behandeling passender kan worden ingezet of afgerond. Het beoogde eindresultaat is een aantoonbaar verbeterd gebruik van ROM bij de evaluatie van de behandeling als informatiebron bij Samen Beslissen. Hierbij worden tussentijds en na afloop betrokken stakeholders (in ieder geval patiënten en behandelaars) bevraagd over belemmerende en bevorderende factoren en resultaten van de implementatie.

In het project zijn twee focusgroepen met cliënten gehouden. Hieruit is duidelijk naar voren gekomen dat cliënten Samen Beslissen in hun behandeling/over hun (behandel)doelen erg belangrijk vinden. Ook vinden cliënten over het algemeen wenselijk om ROM hierbij te gebruiken als informatiebron. Cliënten gaven echter aan dat ROM nog onvoldoende gebruikt wordt bij het Samen Beslissen en het merendeel van de cliënten vraagt er vervolgens zelf ook niet naar.

Binnen het project is het naar aanleiding hiervan dan ook de ambitie om, naast het implementeren van een werkwijze voor Samen beslissen met gebruik van ROM voor hulpverleners, cliënten te empoweren. Dat gebeurt door hen te informeren over wat samen beslissen is, hen hierover tips te geven en hen te stimuleren actieve navraag te doen naar hun ROM-resultaten. Hiervoor is een in het project een flyer ontwikkeld, die toegevoegd wordt aan de informatiemap die iedere cliënt bij de start van zijn/haar behandeling krijgt. Daarnaast worden naast de behandelaren ook andere disciplines, waaronder het verpleegkundig team, meegenomen in de stappen die gezet worden in het project, aangezien zij - ook volgens cliënten - een belangrijke rol kunnen hebben in het empoweren van cliënten.